Sản phẩm

Xi măng Đồng Lâm

Xi măng Bỉm Sơn

Xi măng Nghi Sơn

Xi măng Long Thọ

Xi măng Kim Đỉnh

Xi măng Sông Gianh

Cát tô

Cát xây

Cát đúc


Đá 1x2


Đá 2x4

Táp lô


Gạch thẻ đặc

Gạch thẻ 2 lỗ

Gạch thẻ 3 lỗ


Gạch 4 lỗ


Gạch 6 lỗ


Gạch nhiều lỗ


Thép buộc 1ly-5ly

Hòa Phát D6-D8

Hòa Phát D10-D12


Hòa Phát D14-D16


Hoa Phát D18

Hòa Phát D20-D22